Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική -Ψυχογηριατρική».


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ-1