Πρόσκληση εκλογής αριθ. 1/15-09-2020 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική” (ΑΡΡ:14677)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 14677