Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Καρδιολογία” (ΑΡΡ:15964)


Συγκρότηση ΕΣ – Καθηγητής Α’ Καρδιολογίας – ΑΡΡ 15964