Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοψυχιατρική” (ΑΡΡ:15977)


Συγκρότηση ΕΣ – Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής – ΑΡΡ 15977