Πρόσκληση εκλογής αριθ. 13/16-07-2020 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική” (ΑΡΡ:14680)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 14680