Πρόσκληση εκλογής αριθ. 12/16-07-2020 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αιματολογία” (ΑΡΡ:14676)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 14676