Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική” (ΑΡΡ 14677)


Συγκρότηση ΕΣ – Καθηγητής Α΄ Παιδιατρικής – ΑΡΡ 14677