Πρόσκληση αριθ. 9/03-06-2020 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου” (ΑΡΡ13576)


Πρόσκληση Ε.Σ Πειραματικής Χειρουργικής-Επιστήμης των ζώων Εργαστηρίου (ΑΡΡ 13576) (1).pdf (1)