Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου» (ΑΡΡ: 13576)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 13576