Πρόσληψη των κ.κ. Γεωργίου Δραγούτσου και Ιωάννη Σταθόπουλου ως ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής -Μαιευτικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.


Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου-Δραγούτσος και Σταθόπουλος