Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση εκλογής αριθ. 7/16-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Επεμβατική Ακτινολογία” (ΑΡΡ:10759)


Ορθή Επανάληψη -Πρόσκληση Ε.Σ. Επεμβατική Ακτινολογία