Πρόσκληση αριθ. 4/10-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ:12286)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 12286