Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. (1/12/2019-30/11/2020)


Διαπιστωτική πράξη – εκπρόσωποι ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ – συλλογικά όργανα Ιατρικής