Πρόσκληση αριθ. 3/12-11-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ανατομία” (ΑΡΡ:10805)


Πρόσκληση ΕΣ – εκλογή Αν.Καθ. Ανατομίας – ΑΡΡ 10805