Πρόσκληση αριθ. 2/12-11-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:10803)


Πρόσκληση ΕΣ – εκλογή Καθ. Αγγειοχειρουργικής – ΑΡΡ 10803