Ορθή Επανάληψη – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – εκλογές ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής