ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική” (ΑΡΡ: 10810)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Φυσ.Ιατρ.Απεικ.-Τηλεϊατρ – ΑΡΡ 10810 ορθη επαναληψη