Φοιτητική Μέριμνα


ΣΙΤΙΣΗ

Δικαιούνται οι φοιτητές που έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο και τα αρμόδια όργανα προϋποθέσεις. Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους συν δύο επιπλέον έτη. Το εστιατόριο λειτουργεί στην περιοχή της Χηλής κατά τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας του ακαδημαϊκού έτους, ενώ παραμένει κλειστό κατά τις αργίες. Οι φοιτητές που επιθυμούν να σιτιστούν στη Φοιτητική Λέσχη θα πρέπει να υποβάλλουν οι πρωτοετείς ταυτόχρονα με την εγγραφή τους, ενώ οι φοιτητές από το Β΄ έτος έως πτυχίο από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:p

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήωσης η οποία έχει κατατεθεί στην Εφορία

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή ( του τελευταίου εξαμήνου).

3. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που φοιτούν οι φοιτητές σχετικά με το χρόνο εγγραφής τους και το διανυόμενο έτος σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

5. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεων από τον Δήμο ή Κοινότητα (του τελευταίου εξαμήνου).

6. Όσοι από τους υποψηφίους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους υποψηφίους έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί την θητεία του θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

8. Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να στεγαστούν σε χώρους που διαθέτει το Τμήμα θα πρέπει να υποβάλλουν οι πρωτοετείς, ταυτόχρονα με την εγγραφή τους, ενώ οι φοιτητές από το Β΄ έτος έως πτυχίο από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήωσης η οποία έχει κατατεθεί στην Εφορία.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).

3. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που φοιτούν οι φοιτητές σχετικά με το χρόνο εγγραφής τους και το διανυόμενο έτος σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

5. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεων από τον Δήμο ή Κοινότητα (του τελευταίου εξαμήνου).

6. Όσοι από τους υποψηφίους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους υποψηφίους έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί την θητεία του θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

8. Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί). Για τους προπτυχιακούς φοιτητές η περίθαλψη καλύπτει διάστημα ίσο με τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η περίθαλψη καλύπτει διάστημα ίσο με τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Οι δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΔΠΘ. Για την υγειονομική περίθαλψη το Πανεπιστήμιο χορηγεί ειδικό βιβλιάριο περίθαλψης προς χρήση στην έδρα του Πανεπιστημίου και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτός αυτής.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα δικαιούται να επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη φοιτητή εφόσον όμως πρώτα παραιτηθεί της περίθαλψης από τον άλλο φορέα και επιλέξει αυτήν του φοιτητή με σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Το δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου («πάσο») δίνεται αμέσως μετά την εγγραφή στους πρωτοετείς φοιτητές και ισχύει για όλο το ακαδημαϊκό έτος. Ανανεώνεται κάθε χρόνο και καλύπτει διάστημα ίσο με τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του τμήματος προσαυξανόμενο κατά δύο έτη. Με το δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου παρέχεται έκπτωση 50% στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης και στις υπεραστικές συγκοινωνίες εφόσον ο φοιτητής ταξιδεύει από και προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. Επίσης παρέχεται έκπτωση 25% στις υπεραστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας. Το δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Κάθε φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις οφείλει να προσκομίσει στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου καταγωγής του πιστοποιητικό σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος. Το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στη συνέχεια εκδίδει πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Β΄, το οποίο καθορίζει και τη διάρκεια της αναβολής στράτευσης σε ημερολογιακά έτη.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 βραβεία και υποτροφίες ως εξής:

1. Βραβεία (γραπτό δίπλωμα και χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του αντικειμένου σπουδών του φοιτητή) απονέμονται: στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις εφόσον τις ολοκλήρωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυχιακές του εξετάσεις εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων.

2. Οι υποτροφίες (ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΥ) χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών.

3. Στον πρώτο επιτυχόντα μεταπτυχιακό φοιτητή χορηγείται μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών υποτροφία, αν ο φοιτητής δεν είναι ήδη υπότροφος του ΙΚΥ.

4. Επιπλέον στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους τις σπουδές.