ΥΓΡΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ


Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στην κατανόηση των διαταραχών του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε κλινικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι εκτός από τη σπουδαστική διαδικασία οι φοιτητές και κατόπιν οι ειδικευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων του Τομές Παθολογίας ή και Χειρουργικής θα βρεθούν αντιμέτωποι με θέματα ισοζυγίου του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, η σωστή κατανόηση και αντιμετώπιση των οποίων, πρόκειται να βοηθήσει συνολικά στην τελική κλινική έκβαση των ασθενών.

Το μάθημα όπως γίνεται αρκετά χρόνια περιλαμβάνει και το αντίστοιχο σύγγραμμα όπου μετά από μια σύντομη αναφορά στις φυσικοχημικές έννοιες και τις λειτουργίες που διέπουν την διακίνηση των υγρών και των διαλυτών ουσιών στα διαφορετικά σωματικά διαμερίσματα, περιγράφονται με σειρά οι συνήθεις υδατικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κλινική παρουσίαση, διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών αλλά και των νοσημάτων που θεωρούνται αιτιολογικά υπεύθυνα για την πρόκλησή τους.

Αναφέρονται επίσης και τα διαθέσιμα διαλύματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπισή τους. Τέλος γίνεται περιγραφή μερικών χαρακτηριστικών κλινικών παραδειγμάτων για να γίνει η αξιολόγηση της εμπέδωσης της θεωρίας .