ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ


Ακολουθεί συνολική περιγραφή και για τα τέσσερα εξάμηνα:

Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται είναι:

  • η Αγγλική – Medical English
  • η Γαλλική – Français Médical
  • η Γερμανική – Medizinische Fachsprache

και συμμετέχουν στον βαθμό του πτυχίου με τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο.
Ειδικότερα:

  • Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται κατά την εγγραφή.
  • Η αναγνώριση εξαμήνων σε φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφή ή κατατακτήρια εξέταση γίνεται κατά την κρίση των διδασκόντων.
  • Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών οργανώνεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ, Δ) και διεξάγεται σε τετράωρα εβδομαδιαία μαθήματα.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με εξετάσεις ή/και απαλλακτική εργασία

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως κύριο στόχο να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις βασικές έννοιες και τους ειδικούς όρους της Ιατρικής Επιστήμης, όπως απαντώνται στην Ιατρική Ορολογία της εκάστοτε γλώσσας, ώστε να βοηθηθούν στην μελέτη της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και να μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία στο εκάστοτε ιατρικό περιβάλλον.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου,
2. Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, μέσω της διδασκαλίας των γλωσσικών δομών, της λεξιλογικής και νοηματικής επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων που άπτονται του αντικειμένου, ειδικά επιλεγμένων από επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά, καθώς και από ιατρικούς ιστοτόπους στο διαδίκτυο καθώς και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων κατά τις οποίες οι φοιτητές/τριες εργάζονται ατομικά ή ομαδικά με τη βιωματική μέθοδο σχεδίων εργασίας (μέθοδος Project), αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Aναλυτικότερα οι φοιτητές διδάσκονται:

1. Τη δομή και τις λειτουργίες της γλώσσας,
2. Τις δεξιότητες επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς,
3. Τη δομή του ιατρικού ιστορικού,
4. Το βασικό λεξιλόγιο που αφορά τη δομή, τη λειτουργία, καθώς και τις παθήσεις των κυριότερων συστημάτων του σώματος,
5. Τη σύνθεση γραπτού κειμένου (περιλήψεις, άρθρα, διάφορους τύπους επιστολών κ.λ.π)