ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Το μάθημα σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές της ιατρικής να μεταφράζουν τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε κλινική πράξη.

Στόχος του είναι, όχι η διδασκαλία της ερευνητικής μεθοδολογίας ή ο τρόπος συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου, αλλά η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της ιατρικής έρευνας.

Έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι πέρα από τις αρχές της φυσιολογίας και την κλινική εμπειρία απαιτείται εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνεπειών των κλινικών αποφάσεων και ότι η σωστή χρήση της ιατρικής βιβλιογραφίας εξασφαλίζει την καλύτερη φροντίδα για τον άρρωστο.

Στη σειρά των μαθημάτων συζητούνται η αναζήτηση και η επιλογή της κατάλληλης βιβλιογραφίας και οι μέθοδοι χρησιμοποίησής της για την επίλυση κλινικών προβλημάτων που αφορούν στη θεραπεία, την πρόληψη, τη διάγνωση και την πρόγνωση των νοσημάτων.