ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ


Σκοπός του μαθήματος: Διερεύνηση της συσχέτισης των κοινωνικών παραμέτρων και της κατάστασης υγείας, μεθοδολογία μέτρησης σε καταστάσεις υγείας και εφαρμογές πρόληψης. Εκπαιδευτικά αντικείμενα:
1. Άσκηση της Ιατρικής σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων (σε αντιδιαστολή με την άσκηση της Ιατρικής σε επίπεδο ατόμου),
2. Διερεύνηση κοινωνικών αιτιών της νοσηρότητας και της θνησιμότητας,
3. Μεθοδολογία έρευνας στην Κοινωνική Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία,
4. Προληπτικά μέτρα και αξιολόγησή τους,
5. Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας εντός της Κοινότητας και σε συνεργασία με τους φορείς της Κοινότητας,
6. Προσδιοριστές της υγείας (και της ασθένειας) που σχετίζονται με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες,
7. Ανισότητες στην υγεία,
8. Κοινωνιογενή νοσήματα,
9. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
10. Συστήματα υγείας,
11. Θέματα ειδικής επιδημιολογίας από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ιατρικής,
12. Επιδημιολογία εξωγενών αιτιών κάκωσης, 13. Κλινικές διαστάσεις της Κοινωνικής Ιατρικής.