ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιατρικής Στατιστικής περιλαμβάνει τα εξής:

α) Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας,
β) Ο ρόλος της στατιστικής σε κάθε βήμα της επιστημονικής έρευνας, βασικές μέθοδοι έρευνας, πληθυσμός, τυχαίο δείγμα, μέθοδοι δειγματοληψίας, μέγεθος δείγματος,
γ) Περιγραφική στατιστική,
δ) Μεταβλητή, είδη μεταβλητών, στατιστικοί πίνακες, γραφικές μέθοδοι, αριθμητικά περιγραφικά μέτρα κεντρικής τάσης (επικρατούσα τιμή, διάμεσος, μέση τιμή) και μεταβλητότητας (εύρος, διασπορά, τυπική απόκλιση), μέτρα ασυμμετρίας και κυρτότητας, συντελεστής μεταβλητότητας,
ε) Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων,
στ) Πείραμα, δειγματοχώρος, γεγονός, ορισμός πιθανότητας, ιδιότητες συνάρτησης πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία, διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, μέση τιμή, διασπορά, χρήσιμες κατανομές: διωνυμική, Poisson, κανονική και εκθετική, κεντρικό οριακό θεώρημα, ειδικές συνεχείς κατανομές (t, χ2, F),
ζ) Στατιστική συμπερασματολογία,
η) Εκτιμητική-έλεγχος υποθέσεων: εκτίμηση παραμέτρων (σε σημείο και με διάστημα εμπιστοσύνης) και έλεγχος υποθέσεων για τη μέση τιμή, τη διασπορά και το ποσοστό σε ένα πλη­θυσμό και για τη διαφορά των μέσων τιμών, των ποσοστών και το λόγο των διασπορών σε δύο πληθυσμούς, παρατηρήσεις κατά ζεύγη,
θ) Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: έλεγχοι καλής προσαρμογής, δοκιμασία χ2, πίνακες συνάφειας,
η) Γραμμική παλινδρόμηση-συσχέτιση: απλό γραμμικό μοντέλο, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, έλεγχοι υποθέσεων, πρόβλεψη, συσχέτιση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση,
ι) Ανάλυση διασποράς: το κριτήριο της ανάλυση διασποράς, πίνακας ανάλυσης διασποράς, ανάλυση διασποράς κατά ένα παράγοντα, πολλαπλές συγκρίσεις,
ια) Μη παραμετρικές δοκιμασίες: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μη παραμετρικών ελέγχων, έλεγχος Kolmogorov-Smirnov για ένα δείγμα, έλεγχος Wilcoxon signed rank, έλεγχος Wilcoxon-Mann-Whitney U, συντελεστής συσχέτισης του Spearman, μέτρα συμφωνίας μεταξύ δύο μεταβλητών (Κάπα του Cohen),
ιβ) Ανάλυση επιβίωσης: γενικά, λογοκριμένα δεδομένα, πίνακες επιβίωσης, συνάρτηση επιβίωσης, συνάρτηση κινδύνου, καμπύλες επιβίωσης, μέθοδος Kaplan-Meier, συγκρίσεις μεταξύ καμπυλών επιβίωσης, παλινδρόμηση κατά Cox. ι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος της Ιατρικής Στατιστικής περιλαμβάνουν ανάλυση ιατρικών δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλων στατιστικών πακέτων.