ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

Ενότητα 1. Κύτταρο και οργανίδια κυττάρου: Μέγεθος και σχήμα – Αρχές μικροσκοπίας – Προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα – Ζωικά και φυτικά κύτταρα – Πρότυποι οργανισμοί – Πλασματική μεμβράνη – Πυρήνας – Ριβοσωμάτια – Ενδοπλασματικό δίκτυο – Σύστημα Golgi – Λυσοσωμάτια – Υπεροξειδιοσωμάτια – Μιτοχόνδρια.

Ενότητα 2. Δομή και λειτουργία Πρωτεϊνών: Σχήμα και δομή πρωτεϊνών – Επίπεδα οργάνωσης πρωτεϊνών – α-έλικα – β-πτυχωτό φύλλο – Βιολογική κατάλυση -Λειτουργία πρωτεϊνών: Σύνδεση με άλλα μόρια, Καταλυτική δράση των ενζύμων και ρύθμισή της – Ενεργοποιημένα μόρια – φορείς – Αλλοστερικά ένζυμα – Αποδόμηση πρωτεϊνών: Ουβικουϊτίνη, πρωτεόσωμα.

Ενότητα 3. Νουκλεϊνικά οξέα – Χρωματίνη –Γονιδιακή ρύθμιση: Α) Δομή ευκαρυωτικών χρωματοσωμάτων – Ευχρωματίνη – Ετεροχρωματίνη – Οργάνωση γονιδίων, Β) Το DNA ως φορέας κληρονομικότητος – Δομή και λειτουργία του DNA – Αντιγραφή του DNA – Επιδιόρθωση του DNA – Μεταγραφή – Ωρίμανση RNA – Γενετικός κώδικας – Μετάφραση – Ριβοένζυμα Γ) Γονιδιακή ρύθμιση – Μοριακοί διακόπτες – Διαφοροποίηση – Βιολογία της Ανάπτυξης – Επιγενετική: παρεμπόδιση RNA, μεθυλίωση DNA.

Ενότητα 4. Βιομεμβράνες και μεταφορά: Δομή των μεμβρανών – Μεμβρανικές πρωτεΐνες – Μεμβρανική μεταφορά: Διάχυση – Όσμωση – Υποβοηθούμενη διάχυση – Ενεργός μεταφορά – Αντλίες Na+ , K+, Ca+ – Ιοντικοί δίαυλοι και δυναμικό της μεμβράνης – Ιοντικοί δίαυλοι και νευρικά κύτταρα.

Ενότητα 5. Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες: Μιτοχόνδρια και οξειδωτική φωσφορυλίωση – Αλυσίδες μεταφοράς ηλεκτρονίων – Χλωροπλάστες και φωτοσύνθεση.

Ενότητα 6. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά: Διαλογή πρωτεϊνών – Μεταφορά με κυστίδια – Οδοί έκκρισης – Οδοί ενδοκυττάρωσης.

Ενότητα 7. Προκυτταρικοί και προκαρυωτικοί οργανισμοί: Δομή ιών – Κύκλος ζωής και γενετική βακτηριοφάγων – Λυτικός κύκλος – Λυσιγόνος κύκλος – Κύκλος ζωής και γενετική ρετροϊών – Μεταθετά στοιχεία – Ιοειδή και πλασμίδια – Γενετική βακτηρίων.

Ενότητα 8. Τεχνολογία του DNA: Κυτταροκαλλιέργειες – Τεχνικές ανάλυσης DNA – Υβριδοποίηση – Κλωνοποίηση – Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – Γενετική μηχανική – Μικροσυστοιχίες.

Ενότητα 9: Κυτταρική επικοινωνία: Γενικές αρχές κυτταρικής σηματοδότησης – Υποδοχείς – G-Πρωτεΐνες – Υποδοχείς που συνδέονται με ένζυμα – Ενδοκυττάριες σηματοδοτικές αλληλουχίες.

Ενότητα 10: Κυτταροσκελετός: Μικροσωληνίσκοι, Νημάτια ακτίνης, Ενδιάμεσα ινίδια – Μυϊκή συστολή.

Ενότητα 11. Κυτταρικός κύκλος – Κυτταρικός θάνατος: Κυτταρικός κύκλος – Έλεγχος κυτταρικού κύκλου – Κινάσες – Κυτταρικός θάνατος – Απόπτωση.

Ενότητα 12 Κυτταρική διαίρεση: Μίτωση-κυτταροκίνηση.

Ενότητα 13.Ανοσοποιητικό Σύστημα: Δομή και Λειτουργία αντισωμάτων – Μοριακή Βάση της ποικιλότητας των αντισωμάτων – Κυτταρική ανοσία.

Ενότητα 14.Ιστοί και καρκίνος: Εξωκυττάριο στρώμα και συνδετικοί ιστοί κολλαγόνο – Διακυττάριοι σύνδεσμοι – Διατήρηση και ανανέωση των ιστών – Καρκίνος.

Ενότητα 15. Βιολογία της συμπεριφοράς: Συμπεριφορά – Νόηση – Μάθηση – Επικοινωνία – Κοινωνική συμπεριφορά – Κιρκάδιοι κύκλοι.