ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ


Ένα από τα βασικά αντικείμενα της Θερμοχημείας είναι η παρακολούθηση της κινητικής των χημικών ουσιών και των φαρμάκων στους διαφόρους ιστούς και τα όργανα. Επίσης, αντικείμενο της θερμοχημείας είναι και η μελέτη των επιπτώσεων του πόσιμου νερού στον ανθρώπινο οργανισμό. Προκειμένου να γίνει η ποσοτική ανάλυση της κινητικής των εν λόγω ουσιών περιγράφονται τόσο οι βασικές αρχές της θερμοδυναμικής, όσον και οι εφαρμογές της. Επίσης, περιγράφεται η διόγκωση των ιστών και των κυττάρων λόγω της μεταβαλλόμενης όσμωσης σε αυτά από την ενέργεια διαφόρων ιών και τοξικών ουσιών. Ως παράδειγμα αυτής της θεώρησης δίνεται η εφαρμογή της θερμοδυναμικής για τη μελέτη της καρκινογένεσης. Ένα άλλο αντικείμενο που περιγράφεται στη «Θερμοχημεία» είναι και η «Νανομηχανική». Με την νανομηχανική είναι δυνατόν η ιατρική να έρθει σε επαφή με νοσούντα όργανα και ιστούς προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η θεραπευτική αγωγή.

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το εξής:

1ο μάθημα: Εισαγωγή,
2ο μάθημα: Κινητική χημικών ουσιών και φαρμακοκινητική σε διάφορους ιστούς και όργανα,
3ο μάθημα: θερμοδυναμική εφαρμογή για την διόγκωση ιστών και κυττάρων,
4ο μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη της καρκινογένεσης,
5ο μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη του γλαυκώματος και του καταρράκτη,
6ο μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη της διόγκωσης των ερυθροκυττάρων – αιμόλυση,
7ο μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη της διόγκωσης του προστάτη,
8ο μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη της περικαρδίτιδας,
9ο μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη των φίλτρων της αιμοκάθαρσης,
10ο μάθημα: Θερμοχημεία – θερμοδυναμική και νανομηχανική,
11ο μάθημα: Θερμοχημεία – θερμοδυναμική και νανομηχανική,
12ο μάθημα: Ασκήσεις και εφαρμογές στη συνήθη πρακτική,
13ο μάθημα: Ασκήσεις και εφαρμογές στη συνήθη πρακτική.