Εργαστήριο Αιματολογίας – Ανοσοαιματολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-99)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-99

Εργαστήριο/Κλινική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ίδρυση: ΠΔ71/99, ΦΕΚ87/28-4-99 Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης Υ4α/29261/03, ΦΕΚ750/11-6-2003 )

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Αιματολογία

Μέλη ΔΕΠ

Γεώργιος Μπουρίκας – Καθηγητής Αιματολογίας

Κωνσταντίνος Τσατολάς- Καθηγητής Αιματολογίας

Δημήτριος Μαργαρίτης – Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας

Ιωάννης Κοτσιανίδης – Λέκτορας Αιματολογίας

Μέλη ΕΤΕΠ

Ρηγοπούλου Μαρία – γραμματειακή υποστήριξη

Μπαζντιάρα Ιωάννα-Βασιλική – εργαστηριακή υποστήριξη

Άλλο Προσωπικό

Συνεργάτες

Χριστοφορίδου Άννα – Επιμελήτρια Β΄

Σπανουδάκης Εμμανουήλ – Επιμελητής Β’

Αναστασιάδης Αθανάσιος – Ειδικευόμενος Αιματολογίας

Γκουτζουβελίδης Άγγελος – Ειδικευόμενος Αιματολογίας

Τσιτσκάρη Θεοδώρα – Ειδικευόμενη Αιματολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Αιματολογικής Κλινικής, Γ.Π.Ν.Α., Περιοχή Δραγάνα,68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ:25510-76154,76735

Φάξ: 25510-76154

Εκπαίδευση

Αιματολογία 5ο Έτος

Έρευνα

Υπηρεσίες

Προγράμματα & Μελέτες

Μελέτη παρατήρησης του Velcade. Πρωτόκολλο 26866138ΜΜΥ4008

«Ο ρόλος των φυσικά απαντώμενων CD4 +CD25 +T ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων στην πρόκληση αυτοάνοσων εκδηλώσεων και στην παθογένεια της ιδιοπαθούς μυελοίνωσης.»

«Μελέτη μοριακών και κυτταρογενετικών δεικτών σε ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και διερεύνηση της αξίας του στη διάγνωση και παρακολούθηση αυτών των νοσημάτων.»

Link σε αναλυτική σελίδα

Άλλα στοιχεία

Εσωτερικός Κανονισμό Λειτουργίας ΠΔ 71/99, ΦΕΚ87/28-4-99 τροποποιήθηκε με την αριθ.2202/Β1/01-3-2005 κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ328/15-3-2005 τ.Β’