ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των επιδημιών που οφείλονται σε λοιμογόνους παράγοντες καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των επιδημιών.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους και μελετούν επιδημίες.

Επίσης διδάσκονται τον τρόπο συγγραφής μιας επιδημιολογικής αναφοράς.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:

Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνται 14 ωριαίες συναντήσεις.

Οι φοιτητές διδάσκονται αληθινά περιστατικά επιδημιών (ελληνικά και ξένα) και θα συζητηθεί ο τρόπος της επιδημιολογικής μελέτης. Οι μελέτες πραγματοποιούνται κατά ομάδες και συντάσσονται επιδημιολογικές αναφορές.

Σε κάθε ώρα παράδοσης μελετάται μια επιδημία.