ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ


Το περιεχόμενο είναι το εξής:

Α΄ Εισαγωγή:

1. Αρχές λειτουργίας ενός εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας,
2. Απαιτήσεις για τη διακρίβωση εξοπλισμού εργαστηρίου δοκιμών, σύμφωνα με το ISO 17025. Επικύρωση αναλυτικών μεθόδων,

Β΄Μέρος

1ο: Μαθηματικές αλήθειες
1. Περί δυνάμεων,
2. Αξιοσημείωτες ταυτότητες και άλλοι ορισμοί.
3. Εξισώσεις α’ βαθμού.
4. Εξισώσεις β’ βαθμού.
5. Λογάριθμοι.

Μερικές αλήθειες για τη Χημεία:
1. Από την εισαγωγή της Ανόργανης Χημείας.
2. Από την εισαγωγή της Οργανικής Χημείας,
3. Ισομέρεια. Παράγοντες που επιδρούν στην ταχύτητα και στην απόδοση των χημικών αντιδράσεων:
1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων,
2. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των χημικών αντιδράσεων, Φασματοσκοπία και χρωματογραφία

Γ΄ Μέρος 2ο:
Η σύγχρονη τεχνολογία στη διάθεση της κλινικής βιοχημείας:Μέτρηση της CK– Εξαγωγή αποτελεσμάτων.
Τεχνικές ηλεκτροφόρησης- Western blotting, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης, (Αρχή της μεθόδου,
Οι εφαρμογές της PCR) Ενζυμοσυνδετικές ανοσομέθοδοι: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA,
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα sCD44 σε κυτταρικές καλλιέργειες, ορό και πλάσμα, Μέτρηση της sCD44H– Εξαγωγή αποτελεσμάτων, Ποσοτικός προσδιορισμός της ανθρώπινης ιντερφερόνης-γ (hIFN-γ), του ανθρώπινου EGF, της ανθρώπινης IL-12 p40, της ανθρώπινης MMP-9, της ανθρώπινης λεπτίνης. Δ΄Μέρος 3ο: Φιλοσοφία και εφαρμογές των βιολογικών δεικτών στην ογκολογία, βιολογικοί δείκτες, κυτταροκίνες και μόρια πρόσφυσης.