ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Περιλαμβάνει 13 μαθήματα υπό μορφή διαλέξεων διάρκειας 1 ώρας και 13 πρακτικές ασκήσεις σε θαλάμους ασθενών διάρκειας μίας ώρας.

Τα θέματα των διαλέξεων είναι:

1. Αθηρογένεση – Κλινική εξέταση αγγειοχειρουργικού αρρώστου
2. Αποφρακτική αρτηριοπάθεια αορτο-λαγόνιου άξονα
3. Αποφρακτική αρτηριοπάθεια μηρο-ιγνυακού άξονα
4. Παθήσεις εξωκράνιων αρτηριακών κλάδων
5. Ανευρύσματα
6. Ενδαγγειακή χειρουργική
7. Αποφρακτική αρτηριοπάθεια σπλαγχνικών αγγείων – Αρτηριακά υποκατάστατα (μοσχεύματα)
8. Εμβολές – Αρτηριακά τραύματα
9. Χειρουργικές προσπελάσεις σε νεφροπαθείς (access surgery)
10. Αγγειϊτιδες (ν. Buerger, ν. Takayasu, κροταφική αρτηρίτις) -ν.Raynaud-Παγιδεύσεις αρτηριών
11. Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
12. Κιρσοί – Λεμφοίδημα
13. Επανάληψη – εξετάσεις.

Οι πρακτικές ασκήσεις γίνονται σε μικρές ομάδες φοιτητών στους θαλάμους της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής κλινικής.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν αγγειοχειρουργικούς ασθενείς και αποκτούν δεξιότητες οπως κλινική εκτίμηση του αγγειοπαθούς καί χρήση pocket Doppler με μέτρηση του σφυρο-βραχιόνιου δείκτη στο Αγγειολογικό εργαστήριο. Η παρακολούθηση αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων είναι προαιρετική.